Ryhmärakennuttamisen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Ryhmärakennuttamisesta säädetään lailla (Ryhmärakennuttamislaki 6.3.2015/190). Laissa on määritelty hankkeen toimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet.

Casa Urbanan asunnon varaajat ja myöhemmin asunto-osakeyhtiön osakkaiksi tulevat henkilöt ovat ryhmärakennuttajia.

Ryhmärakennuttajilla on oikeus:

  • Saada hanketta koskevat, laissa määritellyt tekniset, taloudelliset, hallinnolliset ja juridiset tiedot ja ehdot ennen hankkeeseen sitoutumistaan.
  • Perua ennen asunto-osakeyhtiön perustamista osallistumisensa hankkeeseen ja saada maksamansa varausmaksut takaisin asuntovaraussopimuksessa ja ryhmärakennuttamissopimuksessa mainituin ehdoin.
  • Osallistua asuntonsa suunnitteluun ns. myötäsuunnittelumenettelyssä hankkeessa määriteltyjen pelisääntöjen puitteissa.
  • Osallistua yhteisten tilojen käytön suunnitteluun asunto-osakeyhtiön osakkaina yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.

Ryhmärakennuttajilla on velvollisuus:

  • Sitoutua hankkeessa solmittaviin sopimuksiin ja allekirjoittaa ne osaltaan.
  • Suorittaa hankkeessa määritellyt varaus-, suunnittelu- ja rakennusrahastomaksut sopimusten mukaisesti.
  • Antaa kirjallinen selvitys omasta rahoituskyvystään ennen asunto-osakeyhtiön perustamista.
  • Myötävaikuttaa osaltaan hankkeen edellyttämien päätösten tekemiseen ajallaan.

Ryhmärakennuttamishankkeen vastuut:

Ryhmärakennuttamishankkeessa ei ole asuntokauppalain 1. Luvun 4 §:ssä tarkoitettua perustajaosakasta, perustajarakennuttajaa tai -urakoitsijaa (ns. grynderi).

Ryhmärakennuttamishankkeessa ei ole kyse asuntokaupasta, vaan hankkeeseen osallistuvat toimivat asunto-osakeyhtiön perustajina ja merkitsevät perustettavan asunto-osakeyhtiön osakkeet sekä myötävaikuttavat asunto-osakeyhtiön osakkaina rakennushankkeen toteutukseen.

Talon rakentamisesta vastaa asunto-osakeyhtiön käyttämä urakoitsija solmittavan urakkasopimuksen mukaisesti. Rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaisesti urakoitsija vastaa mahdollisesti tekemistään virheistä ja puutteista 2 vuoden takuuajan talon vastaaottotarkastuksesta. Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laimminlyönnistä, tekemättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta
sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole
voinut kohtuuden mukaan havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.
Tämä vastuu lakkaa 10 vuoden kuluttua talon vastaanottotarkastuksesta.

Suunnittelijoilla ja ryhmärakennuttamiskonsultilla on sopimustensa ja lain määrittämät vastuut. Ryhmärakennuttajakonsultin vastuu on määritelty ryhmärakennuttamislaissa.